Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i oprogramowania wspomagającego

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością mogą wypożyczyć następujący sprzęt wspomagający: 

 • laptopy 15” firmy DELL ,
 • laptopy 14” firmy DELL,
 • notebooki 10" firmy Samsung
 • notatniki brajlowskie Voice Sense przeznaczone do sporządzania notatek podczas wykładów dzięki wbudowanej klawiaturze brajlowskiej, sporządzanie notatek głosowych, odczytywanie sporządzonych notatek, odsłuchiwanie książek mówionych oraz dokumentów utworzonych w formacie Daisy,
 • klawiatury dla osób słabowidzących (ZoomText),
 • klawiatury dla osób piszących jedną ręką (Malton lewa i prawa),
 • ZoomText Magnifier - program powiększający,
 • Window Eyes Pro PL - program udźwiękawiający,
 • dyktafony
 • skanery biurkowe
 • koła FreeWheel
 • lupy powiększające Zoomax M5
 • zestawy FM

Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie standardowo na okres roku akademickiego. Aby ubiegać się o wypożyczenie dostępnego sprzętu lub oprogramowania, należy dostarczyć do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 Regulamin wypożyczalni

specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wspomagającego

 1.  Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające, zwane dalej Sprzętem są własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwanego dalej Użyczającym.
 2. Wypożyczalnia Sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami prowadzona jest:
 3. Osobami uprawnionymi do wypożyczenia Sprzętu są osoby z niepełnosprawnościami będące jednocześnie:
   • studentami UMK,
   • doktorantami UMK
   • pracownikami UMK prowadzącymi badania naukowe i/lub zajęcia dydaktyczne.
 1. Sprzęt jest użyczany osobom uprawnionym nieodpłatnie.
 2. Informację o aktualnie dostępnym do użyczenia Sprzęcie można uzyskać w Zespole Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami lub Zespole ds. BHP i Ppoż. CM.
 3. Sprzęt użyczony osobom uprawnionym może być wykorzystywany tylko do celów dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz wszelkich czynności związanych działalnością akademicką. Niedozwolone jest wykorzystywanie użyczonego Sprzętu do celów komercyjnych oraz naruszających przepisy prawa lub regulaminy wewnętrzne UMK.
 4. Niedozwolone jest oddawanie Sprzętu w najem lub użyczenie go osobom trzecim.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi użyczenia jest złożenie wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentem równoważnym).
 6. Ustala się podstawowy termin składania wniosków od 1 września.
 7. Wnioski o użyczenie Sprzętu należy składać w formie pisemnej w:
   • kampusie toruńskim w Zespole Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami ,
   • kampusie bydgoskim w Zespole ds. BHP i Ppoż. CM,

lub w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz na właściwy adres e-mail.

 1. Rozpatrzeniem wniosków o użyczenie Sprzętu zajmują się pracownicy Użyczającego, przy czym zasadnicze znaczenie przy rozpatrzeniu wniosku ma rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia wniosku).
 2. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu. Decyzja o rezultacie rozpatrzenia wniosku zostanie przekazana Wnioskodawcy telefonicznie lub na adres e-mail podany we wniosku, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu.
 3. Przed przekazaniem Sprzętu do używania Wnioskujący zobowiązany jest do podpisania umowy użyczenia Sprzętu w ciągu 7 dni od daty przekazania decyzji o pozytywnym rezultacie rozpatrzenia wniosku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy wnioskujący nie podpisze umowy użyczenia w ww. terminie, jego wniosek zostaje odrzucony.
 4. W umowie o użyczenie Sprzętu winny być zawarte informacje o rodzaju użyczanego sprzętu i oprogramowania, jego wartości, numerach inwentarzowych oraz czasie użyczenia.
 5. Sprzęt użyczany jest Biorącemu do używania na okres wskazany w umowie użyczenia. Zmiana okresu użyczenia sprzętu wymaga złożenia nowego wniosku. W takim wypadku wymagane jest podpisanie aneksu do umowy użyczenia.
 6. Wydanie i zwrot użyczonego Sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 7. Przez cały okres obowiązywania umowy użyczenia, Biorący do używania ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za użyczony Sprzęt.
 8. Biorący do używania zobowiązany jest:
   • niezwłocznie zgłosić Użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży Sprzętu,
   • niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży lub zaginięciu Sprzętu,
   • niezwłocznie zgłosić Użyczającemu fakt zmiany stałego lub tymczasowego adresu zameldowania,
   • dokonać zwrotu użyczonego Sprzętu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia wymienionych zdarzeń: skreślenia z listy studentów, uzyskania urlopu dziekańskiego dłuższego niż jeden miesiąc lub w przypadku pracowników – rozwiązania stosunku pracy.
 9. W przypadku niedostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie zaginionego Sprzętu biorący do używania jest zobowiązany do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia zawarcia umowy użyczenia.
 10. Wszelkie uszkodzenia Sprzętu powstałe z winy Biorącego do używania będą usuwane na jego koszt. Biorący do używania nie ponosi kosztów związanych ze zużyciem sprzętu powstałym podczas normalnego użytkowania.
 11. W przypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony Sprzęt lub uchylających się od zwrotu użyczonego Sprzętu, Użyczający zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową, a także prawo odmowy użyczania Sprzętu w przyszłości.
 12. Użyczający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli stanu technicznego użyczonego Sprzętu oraz wyznaczenia osoby do kontroli sposobu ich wykorzystania. Decyzję o wezwaniu do kontroli stanu technicznego Sprzętu Użyczający przekazuje Biorącemu do używania w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu, określając w niej datę dostarczenia użyczonego Sprzętu.
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy użyczenia lub innych okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia, Użyczający ma prawo zażądać zwrotu użyczonego Sprzętu. Decyzję o wezwaniu do zwrotu Sprzętu Użyczający przekazuje Biorącemu do używania w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu, określając w niej datę zwrotu użyczonego Sprzętu.
 14. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za dane elektroniczne przechowywane przez Biorącego do używania na użyczonym Sprzęcie.

Załączniki:

Zał. 1. Wniosek o użyczenie (pdf, 67KB)

Zał. 2. Umowa użyczenia (pdf, 52KB)

Zał. 3. Protokół zdawczo-odbiorczy (pdf, 40KB)

Zał. 4. Jak dbać o laptopa (doc, 15KB)

<<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami