Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafika na banerze nie posiada tekstu alternatywnego,
 • występują elementy o zbyt niskim kontraście.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail dostepnosc@umk.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Żądanie można wysłać drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@umk.pl.

W takim żądaniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swój adres e-mail lub adres zamieszkania,
 • adres strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiemy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów to wskażemy nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja lub zaproponowane rozwiązania będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować:

 • pisemnie na adres: Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, ul. Reja 25, 87-100 Toruń
 • pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@umk.pl
 • ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządzi pracownik Uczelni.

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami