Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Kandydaci

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest uczelnią otwartą dla studentów z niepełnosprawnościami. Naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może podjąć osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia. Dzięki polityce "otwartych drzwi" wobec studentów z niepełnosprawnościami, ich liczba w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie ok. 500 osób (łącznie z Collegium Medicum w Bydgoszczy), co stawia UMK w pozycji lidera w regionie.

W kampusie toruńskim działa Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, który od lat zajmuje się organizacją wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.

Podejmując działania mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i prowadzeniu badań naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wprowadzono szereg zmian w sferze architektonicznej, dydaktycznej, materialnej i socjalno-bytowej. Rozwiązania te, mają na celu zapewnienie równych szans w realizacji planu studiów i programu kształcenia.

Sfera architektoniczna

 1. Wybudowane w ciągu ostatnich lat gmachy Uniwersytetu np. Wydział Prawa i Administracji, Collegium Humanisticum oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe dzięki wykonanym przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, są w pełni dostępne dla studentów mających problemy z poruszaniem się.
 2. Starsze budynki naszej Uczelni (często zabytkowe) nie zawsze są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednakże potrzeby te są sukcesywnie uwzględniane przy przebudowie i modernizacji tych budynków.

Sfera dydaktyczna

 1. Kandydat na studia, który zobligowany jest podejść do egzaminów wstępnych, może w procesie rekrutacji liczyć w uzasadnionych wypadkach na powiększenie druku testu, wydłużenie czasu egzaminu lub zapewnienie obecności osób trzecich (np. tłumacza języka migowego). Niezbędny jest w takim wypadku wcześniejszy kontakt z biurem ZStN.
 2. Studenci z niepełnosprawnościami, w celu wyrównywania ich szans, mogą skorzystać z określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozwiązań szczególnych, przy zachowaniu gwarancji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Jeżeli niepełnosprawność lub udokumentowany zaświadczeniem lekarskim stan zdrowia studenta nie pozwala na jego udział w zajęciach w standardowym trybie student może wystąpić z wnioskiem m.in. o zmianę formy sprawdzania wiedzy w trakcie zajęć, umożliwienie zastosowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zorganizowanie indywidualnych zajęć dydaktycznych oraz o studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów.
 3. Studenci z niepełnosprawnościami, których charakter niepełnosprawności może powodować trudności w wywiązywaniu się z obowiązków akademickich mogą wnioskować o przydzielenie asystenta. Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie studenta w czynnościach związanych z kształceniem na Uczelni. Pomoc asystenta jest bezpłatna.
 4. Studenci z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu mogą korzystać z komputera wyposażonego w oprogramowanie udźwiękawiające tekst. Obecnie stanowisko takie dostępne jest w Bibliotece Uniwersyteckiej. Dzięki temu student będzie może korzystać m.in. z księgozbioru podręcznego Biblioteki Uniwersyteckiej i samodzielnie przetwarzać tekst w wersję elektroniczną. Możliwa jest również pomoc w tym zakresie asystenta przydzielone przez Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.
 5. W czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek wydziałowych dostępne są stacjonarne powiększalniki ułatwiające czytanie książek czy czasopism.
 6. Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami prowadzi również wypożyczalnię sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami. Lista sprzętu i oprogramowania oraz pozostałe informacje wypożyczalni dostępne są na tej stronie.

Sfera materialna

 1. Każdemu studentowi, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje stypendium specjalne niezależnie od osiąganych przez niego dochodów. Stypendium jest przyznawana na wniosek studenta. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana na początku każdego roku akademickiego.
 2. W momencie zaistnienia szczególnych sytuacji losowych związanych m.in. ze stanem zdrowia studenta może  ubiegać się o zapomogę finansową uwzględniającą szczególnie wydatki związane np. z leczeniem lub zakupem sprzętu medycznego.
 3. Niezależnie od stanu zdrowia student z niepełnosprawnościami może ubiegać się o te formy wsparcia materialnego, które wynikają z regulaminu pomocy materialnej dla studentów UMK.

Sfera socjalno-bytowa

 1. Student poruszający się na wózku może liczyć na miejsce specjalne w Domu Studenckim, gdzie pokoje są wyposażone w specjalnie przystosowane łazienki. Do Domu Studenckiego osoba z niepełnosprawnościami może dostać się samodzielnie dzięki wyposażeniu głównych drzwi w fotokomórkę.
 2. Studenci ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością mają prawo ubiegać się o pokój jednoosobowy.
 3. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest dostosowanie pokoju do indywidualnych potrzeb studenta wynikających z jego niepełnosprawności.
 4. Studenci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz studenci niewidomi mogą korzystać z transportu organizowanego przez Uczelnię, w ramach bezpłatnych przejazdów z miejsca zamieszkania (tylko na terenie Torunia) na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub na obowiązkowe praktyki.
 5. Każdy student UMK posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego korzystania z pływalni Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przez jedną godzinę tygodniowo.

Sfera komunikacyjna

 1. Osoby głuche mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w kontaktach z pracownikami UMK. Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego należy skontaktować się z Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.   
Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami