Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Indywidualna Organizacja Studiów

Student, którego stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach w standardowym trybie przewidzianym w programie studiów w danym roku akademickim, może wystąpić do dziekana swojego wydziału z wnioskiem o studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów. Organizację i sposób realizacji procesu dydaktycznego w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów dostosowuje się do rodzaju niepełnosprawności studenta.

Po uzyskaniu zgody dziekana w terminie 14 dni, student zobowiązany jest do ustalenia z prowadzącymi indywidualnych zasad odbywania i zaliczania zajęć, zapewniających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ustalone z prowadzącymi zasady student przekazuje dziekanowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po uzyskaniu zgody na IOS. Indywidualna Organizacja Studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów przewidzianych planem studiów.

 

<<<powrót

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych