Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

Erasmus

Sprawy zdrowotne (ubezpieczenie, choroby przewlekłe, osoby z niepełnosprawnością)

Ubezpieczenie

Zarówno studenci jak i pracownicy w trakcie pobytu na Erasmusie+ zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W przypadku wyjazdów studenckich na praktyki należy również zakupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Firma przyjmująca może także wymagać specjalistycznych ubezpieczeń (informacje zawarte są w Porozumieniu o programie praktyki).

W przypadku braku ubezpieczenia od kosztów leczenia/NNW lub OC instytucja przyjmująca może odmówić studentowi przyjęcia lub zobowiąże go do wykupienia na miejscu, a to może wiązać się z wydatkiem w wysokości nawet kilkuset EUR.

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego najpopularniejsza jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w kraju pobytu (UE/EFTA) na prawach obywatela tego kraju i jest wystawiana bezpłatnie przez wojewódzkie odziały Narodowego Funduszu Zdrowia lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karta EKUZ uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczania w konkretnych państwach można znaleźć w Informatorze NFZ Opieka zdrowotna w EU, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Choroby przewlekłe

Osoby chorujące na choroby przewlekłe, jak również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinny wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia w wariancie rozszerzonym, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna zazwyczaj nie obejmuje bezpłatnego leczenia specjalistycznego chorób przewlekłych. Takie osoby powinny szczególnie dokładnie przygotować się do wyjazdu (poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, przetłumaczenie ważniejszych dokumentów medycznych, przygotowanie wykazu tzw. substancji czynnych w zażywanych lekach czy substancji uczulających).

Wskazane jest również poinformowanie instytucji przyjmującej o stanie zdrowia i ewentualnych, wynikających z tego, dodatkowych potrzebach.

Osoby z niepełnosprawnością

Studenci wymiany Erasmus+ posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie mające na celu pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami, takich jak np.:

  • pobyt osoby towarzyszącej przez część lub cały okres pobytu (koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej),
  • opieka profesjonalnego opiekuna na miejscu (koszty wynagrodzenia miejscowego opiekuna),
  • specjalne materiały dydaktyczne,
  • specjalna opieka na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków kupowanych za granicą),
  • specjalny transport,
  • specjalne ubezpieczenie.

Dofinansowanie jest przyznawane z funduszy PO WER.
O dodatkowe dofinansowanie z funduszy PO WER nie mogą się ubiegać studenci, którzy będą realizowali praktykę jako absolwenci. Absolwenci mogą starć się o dodatkowe fundusze ze środków programu Erasmus+.
Dodatkowe dofinansowanie jest rozliczane kosztami rzeczywistymi tzn. wydatki wymagają udokumentowania rachunkami/fakturami.
Wniosek o dodatkowe dofinansowanie jest składany do Narodowej Agencji Programu Erasmus+, za pośrednictwem DWM, nie później niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności. Szczegółowe zasady oraz wzór wniosku są zamieszczone na stronie z dokumentami do pobrania.

Osoba kontaktowa w DWM:
mgr Marta Wiśniewska
tel.: 56 611 47 88
e-mail: mawi@umk.pl

 <<<powrót

Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami