Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Zmiana zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych

Student, którego niepełnosprawność nie pozwala na pełny udział w zajęciach dydaktycznych może wystąpić do dziekana z wnioskiem (złożonym nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem zajęć), o zmianę zasad uczestnictwa w zajęciach polegającej w szczególności na:

  •  włączeniu do udziału w zajęciach osób trzecich występujących między innymi jako tłumacze języka migowego, stenotypiści, asystenci laboratoryjni,
  • umożliwieniu zastosowania urządzeń technicznych, w tym urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  • przygotowaniu materiałów dydaktycznych w alternatywnej formie zapisu,
  • określeniu dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach,
  • zmianie formy sprawdzania wiedzy w trakcie zajęć.

Decyzję o zmianie zasad uczestnictwa studenta w zajęciach, dziekan wydaje po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych. Dziekan po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku informuje prowadzącego zajęcia o treści wydanej decyzji.

 

<<<powrót

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych